Allmänna villkor

Villkoren för våra tjänster regleras i första hand utifrån den offert vi lämnar till er (kund). Nedan finner ni våra generella villkor.
 

Leveranstid - Hemsida enligt Grundpaket

Om inget annat överenskommits levererar vi kundens hemsida inom fyra veckor från acceptans av vår offert, förutsatt att vi har fått kundens material (text och bild) inom två veckor från acceptans.
 

Betalningsvillkor - Hemsida

30 % av utvecklingskostnaden faktureras kund vid uppstart av Gula Hundens arbete. Resterande kostnad för utveckling av hemsida samt månadskostnad faktureras så snart vi fullföljt vår leverans så långt det är möjligt, dock senast 60 dagar efter uppstart av vårt arbete, även om vi inte kan publicera kundens hemsida på grund av avsaknad av material eller beslut som ska tillhandahållas av kunden. 

Månadskostnader för webbhotell och CMS-verktyg betalas årsvis i förskott om inget annat överenskommits.
 

Generella betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid försenad betalning har Gula Hunden rätt att debitera lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse, inkassokostnader och dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har Gula Hunden rätt att stänga ner de tjänster vi levererat till kund, till exempel att inaktivera webbhotelltjänsten, vilket innebär att kundens hemsida inte längre är publicerad på webben. Observera att sådana åtgärder har en negativ effekt på placering hos sökmotorerna. 
 

Betalningsvillkor - Sökmotoroptimeringstjänster och digital marknadsföring

Betalning sker kvartalsvis i förskott. Vid försenad betalning har Gula Hunden rätt att debitera lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse, inkassokostnader och dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har Gula Hunden rätt att avsluta de tjänster som avtalats för sökmotoroptimering. 
 

Uppsägningsvillkor

Kunden har äganderätt till de hemsidor som Gula Hunden levererar inklusive samtligt innehåll på webbplatsen.  

Månadskostnader gäller i 12 månader och kan därefter sägas upp skriftligen med en månads uppsägningstid löpande. Samtliga abonnemangstjänster som ingår i avtalet stängs därmed av 30 dagar efter kundens uppsägningsdatum.   

Gula Hunden har rätt att säga upp avtalet med kunden med omedelbar verkan om kunden är i dröjsmål med betalning eller är på obestånd eller grovt brister mot Googles rekommendationer, grovt brister mot nationella eller internationella branschorganisationers rekommendationer eller brister i sitt ansvar enligt ”Ansvar och rättigheter” under villkoren nedan. 

 

Ansvar och rättigheter - Hemsida

Gula Hunden ansvarar för driften av den hemsida vi utvecklat. Vid driftstörningar påbörjas felavhjälpning under kontorstid omedelbart efter att Gula Hunden fått kännedom om felet. 

Kunden äger rättigheterna till allt innehåll på hemsidan. Kunden är i förhållande till Gula Hunden ensam ansvarig för innehållet som publicerats på kundens hemsida; text, bilder, video, ljud, övrig data och länkar till andra webbsidor samt för de tjänster som kunden erbjuder via Internet. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Gula Hunden ansvarar inte för, eller ersätter skada, som beror på förlust av, eller fel i material, som kunden publicerar eller lagrar på sin hemsida. Gula Hunden ansvarar inte heller för skada som orsakats av att någon behörig eller obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrat eller förstört data eller information. 

Gula Hunden är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, förlust av lösenord, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag om inte Gula Hunden handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Gula Hunden ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av fel eller brist i tjänst tillhandahållen av tredje part.

Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för indirekta skador såsom till exempel utebliven vinst eller förväntad besparing. Kunden har inte heller rätt till ersättning från Gula Hunden för skada som orsakats av krig, krigsliknande händelser, avbrott i allmänna kommunikationer eller teleförbindelser, strejker och andra liknande händelser vilka Gula Hunden inte kan kontrollera.